Wichry Wojny WW £adujê, proszê czekaæ...

Wichry Wojny to przegl±darkowa, turowa gra online, gdzie spotykaj± siê tysi±ce graczy graj±c razem lub przeciwko sobie! Gra zagnie¿d¿ona jest w czasach II wojny ¶wiatowej, a Ty wcielasz siê w dowódcê wybranej armii. Mo¿esz stan±æ po stronie Polaków lub Niemców. Dowodzisz swoimi jednostkami, prowadzisz kampanie i wielkie bitwy.

Tutaj nie masz prawa przetrwaæ jako samotnik, tu nie ma samowoli. Tu liczy siê strategia, taktyka i pieni±dze!
Również stworzyliśmy symulator ruletki online, można zagrać za darmo

Ju¿ dzisiaj zostañ dowódc± - i zmieñ bieg historii!
Zarejestruj siê ju¿ dzisiaj.WIADOMO¦CI
KOLEJNE ZMIANY ~miccom (2010-02-17)
! Witam serdecznie.
1. Zmiana wysoko¶ci wyp³acanych ¿o³dów
Po zmianie cen floty i samolotów, gracze zaczêli cierpieæ na brak funduszy :)
Aby gracze szybko nie bankrutowali, znacznie zwiêkszy³em ¿o³d za stopnie wojskowe.
2. Modernizacja zasiêgów jednostek w grze.
Kolejna ju¿ zmiana zasiêgów jednostek w toku!
Zapraszam do rozmowy na temat lotnictwa, ale je¶li w lotnictwie nowe zasady siê przyjm±, tak samo wprowadzimy je w innych jednostkach!
Link do posta na forum tutaj
3. Zmiana dzia³ania artylerii
Bior±c pod uwagê fakt, ¿e artyleria nia mog³a strzelaæ zbyt "blisko", mam zamiar wprowadziæ tak± zale¿no¶æ, ¿e je¿eli wróg podejdzie za blisko artylerii, ta nie mo¿e oddaæ (bo niby jak i czym...)
Wiecej szczegó³ów na forum w po¶cie tutaj
Zapraszam do gry!

__________________________________________________________________
ZMIANA CEN SAMOLOTÓW! ~miccom (2010-02-16)
! Witam serdecznie.
Zmieniaj±c dane taktyczne jednostek lotnictwa spowodowa³em, ¿e lotnictwo zaczê³o znacznie przewa¿aæ nad innymi korpusami!
Gracze zaczêli budowaæ prawie wy³±cznie samoloty i OPLOT, a chcemy aby ka¿de jednostki mia³y zastosowanie i sens budowy.
O 100% zwiêkszy³em koszty samolotów, bo i znacznie wiêksze maj± parametry. Zapraszam do gry!

__________________________________________________________________
Skrzynka nadawcza. ~miccom (2010-02-11)
! Witam serdecznie.
Doda³em podgl±d wiadomo¶ci wys³anych. W ostatniej edycji mia³em du¿o sugestii w³a¶nie o wykaz/podgl±d wys³anych wiadomo¶ci!
Wiêc doda³em :)
Zapraszam do gry!

Graczy w grze: 125, online: maka,


Data w grze: kwiecieñ 1940 (40 tura)
Nastêpna tura (41) bêdzie przeliczona o godzinie 22:00
Pozosta³o:


Logowanie
Login: 
Has³o: 
Zapomnia³em Has³a
¦wiat:
Top10
1.1 AndrzejF (837)-pol
2.2 futuro (783)-pol
3.3 Bruner (604)-ger
4.4 Kicaj (530)-pol
5.5 PalenLe... (526)-ger
6.6 RedEye (508)-pol
7.7 maka (456)-ger
8.8 Hekenba... (413)-ger
9.9 szallta... (400)-ger
10.10 chomich (397)-pol
| Copyright ©2009 Wichry Wojny